دهیاری راهنمامحله

قوانین


این سامانه صرفاً جهت پرداخت عوارض پسماند  روستای راهنمامحله می باشد لذا از واریز هرگونه وجه دیگر خودداری گردد.

در صورت هرگونه مغایریت در اطلاعات واردشده در قبض به دهیاری مراجعه نمایید